E2000 ESWL™ – Máy tán sỏi sử dụng phương pháp điện thủy lực