EM1000 ESWL™ – Máy tán sỏi sử dụng phương pháp điện từ

Brand:MEDISPEC