Holter – RR

Hệ thống theo dõi huyết áp lưu động

24H ABPM

CHẨN ĐOÁN KHÔNG XÂM LẤN

Category:
Brand:AMEDTEC